YoUCC omogućava razmjenu podataka između deklaranta i carinske uprave.

Funkcionalnosti koje vam nudi YoUCC softver

Elektronsko podnošenje deklaracije

Unos podataka o deklaraciji u formu za popunjavanje i podnošenje.

XSD validacija, provjerakodnih lista, pravila

Korisnik dobija obavijest da je deklaracija ispravno popunjena validiranjem svakog unesenog podatka, odnosno, za svaki pogrešno unesen podatak stiže obavijest u kojoj je navedeno koji parametri validacije nisu zadovoljeni pojedinačno ili u kombinaciji.

Digitalno potpisivanje XML poruke

Potpisivanje deklaracije digitalnim potpisom koji je u skladu sa zahtjevima propisanim od strane UIO BiH.

Kreiranje nacrta

Kreiranjem nacrta korisniku je omogućeno da unaprijed priprema, odnosno, popunjava deklaraciju potrebnim podacima. Takođe, moguće je kreirati nacrt i za obavijest o dolasku robe na odredište. Podatke iz nacrta može modifikovati do samog podnošenja u NCTS sistem.

Upravljanje deklaracijama

Omogućava pretragu, pregled detalja, povlačenje poruka u svrhu ažuriranja statusa, uvid u dijagram statusa, kloniranje deklaracije.

Upravljanje korisnicima

Podrazumijeva registraciju, aktiviranje/deaktiviranje, uređivanje podataka o korisniku, resetovanje lozinke.

Upravljanje osiguranjem

Omogućava dodavanje osiguranja, slanje upita u Garantni sistem (GMS), uvid u detalje, izmjenu pristupnih kodova (šifri), pretragu.

Potraga i naplata

Deklarant kroz YoUCC sistem odgovara cariniku na pokrenutu potragu, dok za naplatu dobija obavještenje od strane carinika da je ista pokrenuta.

Izvještavanje

Parametrizovana forma za pretraživanje prema vremenskom okviru, carinskoj kancelariji, pošiljaocu/primaocu, statusu, ulozi carinske kancelarije. Kroz akcije su vidljivi detalji o naimenovanju za svaku pretraženu deklaraciju. Omogućena štampa izvještaja u 4 formata: PDF, Excel, CSV, HTML.

šifarnici

Pristup i integracija sa šifarnicima objavljenim od strane UINO BiH . Vrši se automatsko ažuriranje podataka od strane YoUCC tehničke podrške kada se izvrši objava novih ili izmjena postojećih podataka unutar šifarnika koje objavljuje UIO BIH.

štampanje PPD obrazaca

Vrši se direktno iz YoUCC sistema u postupku pojednostavljene procedure kada je deklarant u ulozi ovlaštenog pošiljaoca.